Regulamin portalu fotograficznego Fotezja.pl

I Portal fotograficzny Fotezja

1. Portal fotograficzny Fotezja.pl (zwany dalej Portalem) jest platformą internetową przeznaczoną dla fotografów, a służącą zdobywaniu wiedzy, wymianie informacji i opinii, publikacji zdjęć, promocji swoich prac, udziału w konkursach i promocjach oraz korzystaniu z usług udostępnianych przez Portal. Portal obejmuje wszelkie udostępniane Użytkownikom treści, w tym artykuły poradnikowe, filmy instruktażowe i inne narzędzia internetowe, a także fotografie, komentarze Użytkowników, wiadomości, powiadomienia i usługi.

2. Właścicielem i administratorem Portalu jest firma Fotezja Ewa Prus i Piotr Dębek s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kolistej 18/5. Na Portal składają się strony internetowe dostępne w domenie fotezja.pl, w tym fotezja.pl/galeria oraz fotezja.pl/forum oraz udostępniane przez nie usługi oraz treści.

II Zasady korzystania z Portalu

3. Korzystanie z Portalu przez publikowanie na nim treści, przeglądanie go i korzystanie z udostępnionych usług oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin Portalu dostępny jest na stronie https://www.fotezja.pl/regulamin-serwisu-fotezja-pl/. Redakcja Portalu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu.

5. Użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta w Portalu.

6. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Portalu przez usunięcie konta na Portalu. Usunięcie konta spowoduje nieodwracalne usunięcie z Portalu fotografii zamieszczonych przez Użytkownika, a także napisanych przez Użytkownika komentarzy, opinii i innych treści prezentowanych w obrębie Portalu oraz komentarzy innych Użytkowników, umieszczonych pod zdjęciami Użytkownika, który usuwa konto.

III Zasady korzystania z Galerii oraz Forum Portalu

7. Warunkiem aktywnego korzystania z Portalu, w tym publikacji własnych fotografii w Galerii, zamieszczania komentarzy oraz udziale w dyskusjach na Forum oraz korzystania z usług Portalu, jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu, podanie prawdziwych danych wymaganych w procesie rejestracji oraz oświadczenie, że podane dane są zgodne z prawdą.

8. Użytkownik ma prawo do publikowania w Galerii Fotezji (www.fotezja.pl/galeria) wyłącznie własnych fotografii oraz komentowania i oceniania fotografii zamieszczonych przez innych Użytkowników. Dopuszczalne jest publikowanie fotomontaży, jeśli wszystkie zdjęcia składowe wykorzystane przy fotomontażu zostały wykonane samodzielnie przez publikującego fotomontaż Użytkownika. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie w fotomontażach cudzych zdjęć, w całości lub we fragmentach, nawet wówczas, gdy autor zdjęcia wyraził zgodę na wykorzystanie do fotomontażu, gdy zdjęcia są udostępnione na licencji royalty free, creative commons lub innej zezwalającej na dowolne wykorzystanie.

8b. Wyjątkiem są zdjęcia zamieszczone w kategorii “Popraw moje zdjęcie” – zamieszczając tam zdjęcie użytkownik zgadza się, aby inni pobrali jego zdjęcie, dokonali przeróbek i zamieścili w galerii w tej samej kategorii. Użytkownik dokonujący przeróbek zdjęcia pobranego z kategorii “Popraw moje zdjęcie” jest zobowiązany wskazać w opisie autora oryginału, a także usunąć zdjęcie z galerii na żądanie autora.

9. Użytkownik publikując w Portalu swoją fotografię oświadcza, że dysponuje pełnymi prawami autorskimi do tejże fotografii oraz posiada wszystkie niezbędne zezwolenia na jej publikację (z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 8b).

10. Publikując fotografię w Portalu Użytkownik zachowuje wszelkie prawa autorskie do tejże fotografii.

11. Użytkownik publikując swoje fotografie udziela Portalowi prawa do wyświetlania ich w obrębie Portalu oraz w materiałach promocyjnych Portalu, w tym np. w serwisach społecznościowych.

12. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań i kosztów sądowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Portalu, wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika na Portalu.

IV Działania niedozwolone na Portalu

13. Publikowane przez Użytkownika treści nie mogą naruszać przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych Użytkowników. Komentarze powinny dotyczyć strony artystycznej lub technicznej zdjęcia, a nie osoby autora ani obiektu przedstawionego na zdjęciu. Zabronione są komentarze zawierające wyrażenia wulgarne lub atakujące osobę.

14. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika informacji o charakterze reklamowym, promujących usługi lub produkty bez uzyskania zgody Administracji. W celu uzyskania takiej zgody należy skontaktować się z Administracją i przedstawić do akceptacji przygotowane informacje reklamowe.

15. Wewnętrzny system wiadomości Portalu służy do dyskusji na tematy fotograficzne. Niedopuszczalne jest używanie go do innych celów, a w szczególności do rozsyłania informacji o charakterze reklamowym lub agitacyjnym. Wiadomości nie mogą zawierać treści obraźliwych. Zapisy regulaminu odnoszą się również do komunikacji z wykorzystaniem systemu wiadomości.

16. Niedozwolone jest podszywanie się pod innych Użytkowników, próby uzyskiwania dostępu do cudzych kont, usuwanie zdjęć innych Użytkowników oraz podejmowanie innych działań lub prób działań niezgodnych lub wykraczających poza uprawnienia przyznane Użytkownikowi na podstawie Regulaminu.

V Uprawnienia Administracji

17. Fotografie, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie, inne przepisy prawne lub Regulamin Portalu, będą usuwane przez Administrację bez powiadomienia. Mogą też zostać zarchiwizowane dla potrzeb ewentualnego postępowania sądowego.

18. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia treści opublikowanych przez Użytkownika bez podania przyczyny oraz informowania Użytkownika. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie. O tym, czy treść zamieszczonej fotografii, opinii lub innych informacji zamieszczonych przez Użytkownika narusza Regulamin, decyduje administracja Portalu.

19. Administracja Portalu może zablokować czasowo lub trwale usunąć konto Użytkownika, który naruszył zasady użytkowania Portalu określone Regulaminem, prawo polskie, normy społeczne, dobra osób trzecich lub uczucia religijne. Administracja nie musi podawać przyczyny zablokowania lub usunięcia konta.

20. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoją interakcję z innymi Użytkownikami Portalu. Administracja gwarantuje sobie prawo, ale nie zobowiązanie, do monitorowania interakcji Użytkowników w obrębie Portalu, w tym także wiadomości przesyłanych między Użytkownikami.

21. Administracja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane przez Użytkowników na stronach Portalu, skutki nieprawidłowego korzystania z Portalu przez Użytkowników, utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne ani szkody Użytkownika wynikające z wejścia w posiadanie danych dostępowych do konta Użytkownika przez osoby trzecie.

22. W trakcie korzystania z Portalu na komputerze Użytkownika są zapisywane pliki cookie niezbędne do prawidłowego realizowania usługi przez Administrację Portalu. Poprzez akceptację regulaminu użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie plików cookie Portalu. Więcej o zastosowaniu plików cookie w Portalu można przeczytać tutaj: https://www.fotezja.pl/portal-fotograficzny-fotezja/polityka-prywatnosci/.

23. Podane przy rejestracji przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administrację dla potrzeb Portalu. Podane dane nie są przekazywane innym podmiotom. Dane będą używane do okazjonalnego kontaktowania się z Użytkownikiem i przekazywania mu informacji na temat Portalu oraz ofert Portalu zgodnie z warunkami marketingowymi zaakceptowanymi przez Użytkownika podczas rejestracji na Portalu. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia przesłanych danych. Usunięcie swoich danych jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z usług Portalu.

24. Administracja zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Portalu bez powiadomienia, wprowadzania zmian w dostępnych opcjach działania, jak również ich usuwania oraz zaprzestania świadczenia usług.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 15 października 2018, aktualizacja 9 lipca 2019.