tęcza nad cyprysami, ubezpieczenie od rezygnacji

Możesz się ubezpieczyć od rezygnacji z wyjazdu

Decydując się na zgłoszenie chęci udziału w fotowyprawie lub warsztatach fotograficznych możesz także zdecydować się na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu. Ubezpieczenie takie pozwala odzyskać wpłacone pieniądze w przypadku, gdy z powodów losowych nie będziesz mógł wziąć udziału w imprezie. Jeśli taka sytuacja nastąpi, będziesz mógł wystąpić do ubezpieczyciela o zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy.

Jak się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji w fotowyprawie?

Przy wypełniania formularza zgłoszenia na fotowyprawę należy wypełnić pole “Chcę wykupić dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji”.

UWAGA! Na ubezpieczenie można zdecydować się tylko w momencie składania zgłoszenia udziału i musi być ono opłacone wraz z pierwszą wpłatą za fotowyprawę. Nie ma możliwości późniejszego dokupienia tego ubezpieczenia.

Czy ubezpieczenie od rezygnacji mogę wykupić w dowolnym momencie?

Niestety nie – można się na nie zdecydować tylko w momencie zawierania umowy na imprezę turystyczną, czyli przy wypełniania formularza zgłoszeniowego na naszej stronie należy zaznaczyć, że chce się wykupić ubezpieczenie od rezygnacji. Tam też należy zaznaczyć opcję rozszerzenia o choroby przewlekłe, jeśli my sami lub bliska nam osoba miała problemy ze zdrowiem w ciągu ostatnich 5 lat.

Byłoby oczywiście bardziej praktycznie, gdyby ubezpieczenie od rezygnacji dało się wykupić dopiero w momencie, gdy podejrzewamy, że będziemy musieli zrezygnować z wyjazdu. Niestety, ubezpieczyciel zabezpieczył się przed taką ewentualnością i wymaga decyzji od razu w momencie dokonywania zgłoszenia.

Czy można odzyskać całość wpłaconych pieniędzy?

Tak, ubezpieczyciel zwróci zarówno sumę zaliczki lub pełnej wpłaty dokonanej dla biura podróży Fotezja, jak i ewentualne koszty biletu lotniczego, zakupionego w związku z wyjazdem.

Kto będzie zwracał pieniądze w razie zrezygnowania z wyjazdu?

Umowa ubezpieczeniowa jest zawierana z towarzystwem ubezpieczeniowym Signal Iduna – ta firma będzie realizowała ubezpieczenie.

Ile kosztuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

Koszt ubezpieczenia Bezpieczne Rezerwacje to kilka procent ceny udziału w imprezie, więc będzie zmienny w zależności od ceny samej fotowyprawy lub warsztatów fotograficznych. Rozszerzenie ubezpieczenia o choroby przewlekłe podnosi jego cenę o ok. połowę. W ofercie każdej fotowyprawy podajemy koszt opcjonalnego ubezpieczenia od rezerwacji dla danego wyjazdu, także w wersji obejmującej choroby przewlekłe.

Co to jest choroba przewlekła i dlaczego należy ją zgłosić

Zgodnie z regulacjami towarzystw ubezpieczeniowych, jeśli w ciągu ostatnich 5 lat musieliśmy być leczeni przez dłuższy czas, to powinniśmy to zgłosić jako chorobę przewlekłą. Choroby przewlekłe obejmują także alergie, przebyty zawał serca czy udar, ale nie np. złamanie nogi.

Ważne, aby zgłosić przy ubezpieczeniu chorobę przewlekłą, jeśli kwalifikujemy się do przyjętej przez towarzystwa ubezpieczeniowe definicji. Jeśli tego nie zrobimy, a będziemy musieli skorzystać z ubezpieczenia, może się okazać, że ubezpieczyciel nie pokryje poniesionych przez nas kosztów.

UWAGA! Jeśli chcemy się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji, bo wprawdzie sami jesteśmy zdrowi, ale liczymy się z koniecznością opieki nad schorowaną osobą bliską, to należy wykupić ubezpieczenie od rezygnacji z zaznaczeniem choroby przewlekłej. Inaczej ubezpieczenie nie zadziała!

Mam problemy ze zdrowiem, czy nawrót choroby uprawnia do odzyskania pieniędzy?

Tak, ale tylko jeśli zawrze się umowę ubezpieczeniową z rozszerzeniem o choroby przewlekłe. Taka umowa jest droższa, ale warto dopłacić, bo ubezpieczyciel odmówi wypłaty, jeśli problemy zdrowotne będą miały związek z odnotowaną w danych medycznych uczestnika w ciągu ostatnich 5 lat.

Czy konieczność opieki nad bliską osobą jest objęta ubezpieczeniem?

Tak, ubezpieczenie obejmuje sytuacje, gdy wypadek członka rodziny zmusza z rezygnacji z wyjazdu. Jednak uwaga! Jeśli rezygnacja wynika z pogorszenia się stanu zdrowia osoby bliskiej, która już wcześniej chorowała, należy wykupić ubezpieczenie rozszerzone o choroby przewlekłe.

Jakie powody rezygnacji pozwalają na odzyskanie pieniędzy dzięki ubezpieczeniu od rezygnacji?

Ubezpieczenie obejmuje takie powody rezygnacji jak nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, a także śmierć ubezpieczonego lub osoby mu bliskiej. Także utrata pracy (jeśli było się zatrudnionym na etat z umową na czas nieokreślony) i poważne szkody w posiadanym mieniu (np. pożar mieszkania) uprawniają do korzystania z tego ubezpieczenia. Z pełną listą warunków ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje Signal Iduna można zapoznać się tutaj.

Ubezpieczenie obejmuje 21 sytuacji uprawniających do wystąpienia o zwrot kosztów:

a) nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich,
b) nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich,
c) śmierć Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich,
d) powikłania ciąży (w tym przedwczesny poród) powstałe do 32 tygodnia ciąży u Ubezpieczonej, Współuczestniczki podróży lub osób im bliskich, jeśli w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia powikłania ciąży nie występowały,
e) szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży,
f) szkoda w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła maksymalnie 7 dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, jeśli Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży wchodzą w skład organu zarządzającego swojego pracodawcy,
g) kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży w ich miejscu stałego zamieszkania,
h) kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy) Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, pod warunkiem, że kradzież dokumentów nastąpiła maksymalnie 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom,
i) wypadek komunikacyjny udokumentowany przez policję, któremu uległ Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży,
j) wypowiedzenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony; SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozwiązania takiej umowy o pracę z winy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży,
k) wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę w okresie trwania podróży, o ile w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub Współuczestnik podroży był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
l) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania do stawiennictwa w sądzie w okresie trwania podróży, jeśli obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowa,
m) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania z sądu na pierwszą rozprawę rozwodową lub separacyjną, jeśli termin rozprawy wypada w okresie trwania podróży,
n) rozpoczęcie procedury pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji, w której uczestniczą Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży,
o) wystąpienie u Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży reakcji alergicznej na szczepienia, które przez Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne uznane zostały za obowiązkowe lub zalecane w przypadku podróży do kraju, który jest celem ich podróży,
p) otrzymanie pisemnej informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z wyznaczeniem terminu leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, które ma się rozpocząć w trakcie trwania podróży,
q) otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, którzy biorą udział w procedurze adopcji dziecka,
r) wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole wyższej lub na uczelni wyższej, którego niezaliczenie spowoduje usunięcie z listy studentów, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego przypadnie na termin trwania podróży,
s) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży nieoczekiwanego wezwania do rozpoczęcia służby wojskowej w czasie trwania podróży,
t) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży,
u) kwalifikacja Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży do olimpiady międzyszkolnej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz odbywającej się w czasie podróży.

Ubezpieczenie obejmuje zarówno sytuację braku możliwości wyjazdu na fotowyprawę, jak i rezygnację z niej w trakcie jej trwania i wcześniejszy powrót.

Czy odzyskam pieniądze, jeśli po prostu przestanę mieć ochotę na wyjazd?

Nie, ubezpieczenie obejmuje wyłącznie zdarzenia losowe, które uniemożliwiły udział w wyjeździe, a nie zmianę opinii niedoszłego uczestnika.

Czy nieotrzymanie lub odwołanie urlopu przez pracodawcę jest objęte ubezpieczeniem?

Nie, ubezpieczenie nie obejmuje nieotrzymania lub odwołania urlopu. Obejmuje natomiast utratę pracy, jeśli była to praca etatowa zawarta w oparciu o umowę na czas nieokreślony.

Jak odzyskać poniesione koszty w przypadku rezygnacji?

W przypadku wystąpienia jednej z powyższych sytuacji, która uniemożliwiłaby udział w opłaconej fotowyprawie, należy pobrać i wypełnić poniższy formularz, dołączyć wskazane w nim dokumenty i wysłać na wskazany w formularzu adres towarzystwa ubezpieczeniowego Signal Iduna:

https://app.signal-iduna.pl/files/sit0047_druk_szkody_ukrzit_polacz_z0144_3.pdf

Warto mieć i nigdy nie skorzystać

Mamy nadzieję, że nie będziesz potrzebować korzystać z tego ubezpieczenia! 🙂 Jeśli jednak masz dodatkowe pytania o ubezpieczenie kosztów rezygnacji, napisz do nas!