Ogólne warunki umowy o świadczeniu imprez turystycznych

1. Ustalenia wstępne

1.1 Organizator – organizatorem imprez turystycznych spełniającym warunki ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych jest firma Fotezja Ewa Prus i Piotr Dębek s.c. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 54-152, ul. Kolista 18/5, NIP: 894-304-36-36, Regon: 022051530. Fotezja posiada aktualną gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez towarzystwo ubezpieczeniowe Signal Iduna oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 23628, numer wpisu do Rejestru Marszałka Województwa Dolnośląskiego 818/23/2019.

1.2 Impreza – warsztaty fotograficzne i fotowyprawy spełniające warunki imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

1.3 Uczestnik – uczestnik imprezy turystycznej organizowanej przez Organizatora. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, która zgłosiła chęć udziału w Imprezie, zawarła umowę na udział w niej oraz dokonała wpłaty w ustalonej wysokości. Uczestnikiem imprezy może być również osoba niepełnoletnia, pod warunkiem, że pozostaje pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, którzy ponoszą za nią całkowitą odpowiedzialność.

2. Zawarcie umowy i rezerwacja miejsca

2.1 Wszelkie informacje zamieszczone przez Organizatora w serwisie internetowym znajdującym się pod adresem www.fotezja.pl/fotowyprawy stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2.2 Zawarcie umowy o udział w Imprezie następuje przez wpłatę części lub całości należności za imprezę na konto bankowe Organizatora, po uprzednim zgłoszeniu przez Uczestnika chęci udziału w Imprezie Organizatorowi oraz potwierdzeniu Uczestnikowi przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora. Zgłoszenie chęci udziału w Imprezie może nastąpić poprzez rezerwację online w serwisie internetowym Organizatora lub wysłanie e-maila z deklaracją chęci udziału.

2.3 Umowa zostaje zawarta w momencie wpłynięcia na konto Organizatora pierwszej wpłaty Uczestnika za Imprezę. Moment wpłaty jest równoznaczny z rezerwacją miejsca w Imprezie dla Uczestnika.

2.4 Brak wpłaty (części lub całości) należności za Imprezę ze strony Uczestnika w ciągu 7 dni od potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia powoduje, że umowa nie zostaje zawarta i nie będzie rodzić żadnych skutków prawnych.

2.5 Akceptując umowę Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami umowy o świadczeniu imprez turystycznych, programem imprezy oraz dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na stronie z ofertą. Akceptując umowę Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów realizacji Imprezy.

2.6 Integralną częścią umowy są niniejsze ogólne warunki umowy o świadczeniu usług turystycznych oraz dostępna na stronie internetowej Organizatora oferta.

2.7 Impreza przedstawiona w ofercie jest produktem kompletnym i nie ma możliwości wykupienia udziału w wybranej części Imprezy. Uczestnik może jednak, po poinformowaniu Organizatora, nie korzystać z części programu Imprezy. Uczestnik rezygnujący z udziału w części Imprezy nie jest uprawniony z tego tytułu do zwrotu wpłaconych środków. Organizator nie będzie modyfikował programu Imprezy ze względu na Uczestnika, który zdecydował się zrezygnować z udziału w części programu Imprezy.

3. Cena i płatności za Imprezę

3.1 Cena Imprezy wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i obejmuje świadczenia wymienione w ofercie. Obok ceny wyrażonej w złotych polskich oferta może zawierać informację o konieczności zapłaty dodatkowej ceny w walucie państwa trzeciego. Oferta zawiera wówczas informację na temat waluty w jakiej dodatkowa cena ma być zapłacona oraz sposobie jej płatności.

3.2 Uczestnik wnosi opłatę za udział w Imprezie za pomocą przelewu na konto bankowe Organizatora. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania pierwszej wpłaty za Imprezę w terminie 7 dni od potwierdzenia przez Organizatora oferty Uczestnika na wzięcie udziału w Imprezie.

3.3 Jeśli zgłoszenie udziału w Imprezie realizowanej poza granicami Polski wpłynęło w terminie:

– krótszym niż 30 dni do rozpoczęcia Imprezy, Uczestnik wpłaca całość należności za udział w Imprezie;

– krótszym niż pół roku, ale dłuższym niż 30 dni do rozpoczęcia Imprezy, uczestnik wpłaca w momencie zgłoszenia zaliczkę wstępną w wysokości wskazanej w umowie oraz zaliczkę uzupełniającą do wysokości 30% wartości należności za udział w Imprezie. Pozostałą część należności Uczestnik wpłaca najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy.

– dłuższym niż pół roku do rozpoczęcia Imprezy, uczestnik wpłaca w momencie zgłoszenia zaliczkę wstępną w wysokości wskazanej w umowie. Na pół roku przed rozpoczęciem Imprezy uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości do 30% wartości należności za udział w Imprezie, a na 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy pozostałą część należności.

3.4 Jeśli zgłoszenie udziału w Imprezie realizowanej na terenie Polski wpłynęło w terminie:

– krótszym niż 30 dni do rozpoczęcia Imprezy, Uczestnik wpłaca całość należności za udział w Imprezie;

– dłuższym niż 30 dni do rozpoczęcia Imprezy, Uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości wskazanej w umowie, a pozostałą część należności wpłaca najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy.

4. Ubezpieczenie Uczestnika

4.1 Uczestnik imprezy turystycznej realizowanej za granicą Polski jest ubezpieczeniem zawartym przez Organizatora z towarzystwem ubezpieczeniowym Signal Iduna. Uczestnik Imprez zagranicznych (fotowypraw) jest ubezpieczony od kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz utraty lub zniszczenia bagażu (BP). Wysokość tych ubezpieczeń jest zależna od kraju, który jest celem Imprezy i każdorazowo jest podawana w ofercie Imprezy. W przypadku imprez organizowanych na terenie Polski uczestnik objęty jest ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz utraty lub zniszczenia bagażu (BP) do kwoty podanej w ofercie wyjazdu na stronie internetowej Organizatora.

4.2 Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia chorób przewlekłych (CP) tylko wówczas, jeśli Uczestnik poinformuje przy zgłoszeniu Organizatora, że ze względu na stan zdrowia potrzebuje ubezpieczenia obejmującego choroby przewlekłe. Uczestnik wówczas dopłaca różnicę między standardowym ubezpieczeniem a ubezpieczeniem obejmującym choroby przewlekłe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego wyboru ubezpieczenia w sytuacji, gdy uczestnik nie poinformował, że cierpi na chorobę przewlekłą.

4.3 Organizator stosownie do postanowień art. 14 ust. 4 pkt 1. ustawy o usługach turystycznych potwierdza posiadanie zabezpieczenia:

a) w zakresie pokrycia kosztów powrotu uczestników z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;

b) na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;

c) na pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zobowiązanego oraz osób, które działają w jego imieniu

– w formie umowy gwarancji ubezpieczeniowej zawartej z zakładem ubezpieczeń Signal Iduna oraz w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

4.4 Uczestnik ubiegający się o pokrycie kosztów jego powrotu do kraju w sytuacji, gdy Organizator wbrew obowiązkowi i pomimo wezwania nie zapewnia tego powrotu, powinien niezwłocznie skontaktować się z  Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław e-mail: umwd@dolnyslask.pl tel.: (+48 71) 776 90 53 albo z Gwarantem którym jest Signal Iduna Polska TU S.A., telefon +48 (22) 50 56 508, fax +48 (22) 50 56 444, e-mail turystyka@signal-iduna.pl lub z najbliższą placówką konsularną i przedstawić oryginał umowy o udział w imprezie turystycznej oraz oświadczenie o niewykonaniu przez Organizatora turystyki obowiązku w zakresie zapewnienia powrotu do kraju.

4.5 Uczestnik ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat w razie niewykonania zobowiązań umownych powinien zgłosić się do Marszałka Województwa Dolnośląskiego lub do Ubezpieczyciela. Do żądania zapłaty należy dołączyć:

a) umowę o świadczenie usług turystycznych;

b) dowód wpłaty za imprezę turystyczną.

5. Odwołanie, zmiana warunków i rezygnacja z Imprezy turystycznej

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy z powodów losowych, decyzji administracyjnych, działania sił wyższych i braku minimalnej liczby uczestników Imprezy. W takiej sytuacji Uczestnik otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty w terminie 14 dni roboczych od dnia odwołania Imprezy. Uczestnik może też przenieść wpłacone środki na inną Imprezę, w miarę dostępności wolnych miejsc.

5.2 Organizator ma prawo odwołać Imprezę, informując o tym Uczestnika najpóźniej na:

– 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy trwającej ponad 6 dni

– 7dni przed rozpoczęciem Imprezy trwającej 2-6 dni

– 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni.

Organizator może odwołać Imprezę z wyprzedzeniem krótszym niż podane wyżej, jeżeli realizacja Imprezy nie jest możliwa z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania.

5.3 Organizator jest uprawniony do dokonania, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jednostronnej zmiany warunków umowy o udział w Imprezie, o ile dana zmiana jest nieznaczna (do 8% całości wartości udziału w imprezy turystycznej). Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Uczestnika o wprowadzonej zmianie, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przy zgłoszeniu udziału.

5.4 Uczestnik może zrezygnować w udziału w Imprezie w dowolnym momencie przed jej rozpoczęciem. Rezygnacja wiąże się z opłatą za odstąpienie na rzecz Organizatora, która wynosi:

– na ponad 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy: równowartość wniesionych opłat oraz kosztów wykupionych dla Uczestnika biletów lotniczych, promowych itp. (jeśli dotyczy);

– od 30 dni do momentu rozpoczęcia Imprezy: 100% ceny udziału w Imprezie.

5.5 Jeśli Uczestnik zrezygnuje z Imprezy, ale wskaże osobę, która zamiast niego weźmie udział w Imprezie, otrzyma zwrot wniesionych opłat pomniejszony o koszty związane ze zmianą rezerwacji, przebukowaniem lub nabyciem nowych biletów itp. W takim przypadku zwrot wniesionych opłat następuje w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Imprezy, jeśli wskazana osoba faktycznie wzięła udział w Imprezie.

5.6 Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji wykupując odpowiednie ubezpieczenie. Zwrot środków oraz rozpatrzenie zgodności powodów rezygnacji z warunkami ubezpieczenia jest wówczas w wyłącznej gestii towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym Uczestnik nabył ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

6. Reklamacje

6.1 Jeśli Uczestnik zauważy wadliwe wykonanie umowy w trakcie Imprezy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora, który w miarę możliwości usunie wadę na miejscu.

6.2 Uczestnik może złożyć reklamację na wadliwie wykonaną umowę w ciągu 30 dni od zakończenia Imprezy. Reklamacja powinna mieć formę pisemną, wskazywać uchybienia w wykonaniu umowy oraz wskazywać oczekiwaną przez Uczestnika formę rekompensaty. Reklamacja powinna zostać dostarczona na adres siedziby Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od jej przedłożenia Organizatorowi. Jeśli Uczestnik nie zawiadomił Organizatora o zauważonych wadach realizacji w trakcie Imprezy, oznacza to rezygnację Uczestnika z prawa do złożenia reklamacji po jej zakończeniu.

6.3 Uczestnik jest również uprawniony do skorzystania z platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Plaforma ODR (Online Dispute Resolution). Platforma oraz szczegółowe informacje na temat zasad i warunków rozwiązywania sporów z wykorzystaniem tego trybu są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.4 Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom zawartym w Konwencji Warszawskiej z 1929 r. z poźniejszymi zmianami i aneksami dostosowanymi do ustawodawstw narodowych, Konwencji Montrealskiej z 1999 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźników lotniczych oraz polskiej ustawie Prawo Lotnicze. Przelot samolotem odbywa się na liniach rejsowych/przelotem liniowym w klasie turystycznej. Od momentu odprawy bagażowo-paszportowej Uczestnik objęty jest opieką linii lotniczych. Zgodnie z tymi regulacjami Uczestnik posiadający imiennie wystawiony bilet ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a razie wyczerpania drogi reklamacyjnej może złożyć skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Niezależnie od tego Uczestnik może skorzystać z przysługującego mu odszkodowania z tytułu ubezpieczenia bagażu podróżnego (BP), stanowiącego część pakietu świadczeń związanych z udziałem w Imprezie.

7. Prawa i zobowiązania Uczestnika oraz Organizatora

7.1 Organizator jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w usłudze turystycznej, chyba że niewykonanie spowodowane zostało przez:

– działanie Uczestnika;

– działanie osób trzecich, jeśli tych działań nie można było przewidzieć ani uniknąć;

– z powodu nadzwyczajnych, trudnych do przewidzenia i uniknięcia okoliczności.

7.2 Jeśli z przyczyn niezależnych od Uczestnika usługi objęte programem nie zostały w trakcie trwania Imprezy zrealizowane przez Organizatora, wówczas Organizator zaoferuje odpowiednie usługi zastępcze bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami. Jeśli jakość usługi zastępczej będzie niższa niż usługa stanowiąca część programu, wówczas Uczestnik może zażądać obniżenia ceny udziału w Imprezie.

7.3 Organizator jest zobowiązany do udzielenia Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, pomocy na zasadach określonych w art. 52 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

7.4 Podróż lotnicza, stanowiąca część Imprezy, może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zmiana godzin rozpoczęcia, zakończenia lub czasu trwania podróży może utrudnić realizację programu. Organizator dołoży starań, aby mimo tych przeszkód zrealizować wszystkie elementy programu Imprezy.

7.5 Organizator zastrzega sobie możliwość natychmiastowego wykluczenia z usługi turystycznej Uczestnika, który nadużywa alkoholu lub stosującego środki odurzające, a także w sposób rażący nie stosującego się do zaleceń organizatora i utrudniającego realizację programu.

7.6 Zmiana w programie Imprezy na życzenie Uczestnika jest możliwa wyłącznie wówczas, gdy wszyscy Uczestnicy wyrażą na taką zmianę pisemną zgodę. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zmiany w programie wprowadzone na zgodne życzenie Uczestników.

7.7 Uczestnik ma obowiązek stawić się na wskazanym przez organizatora miejscu na 3 godziny (w przypadku imprez z transportem lotniczym) lub 1 godzinę (w przypadku imprez z transportem autobusowym) przed ustaloną godziną rozpoczęcia imprezy. Ze względu na konieczność planowej i terminowej realizacji programu, Organizator nie ma obowiązku czekać na spóźnionego Uczestnika.

7.8 Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń i wskazówek Organizatora lub jego przedstawicieli, respektować postanowienia dotyczące realizacji programu, transportu, noclegów i wyżywienia. Uczestnik jest zobowiązany do terminowego stawiania się w wyznaczonych przez Organizatora miejscach zbiórek.

7.9 Uczestnik jest zobowiązany do posiadania dokumentów niezbędnych do udziału w Imprezie – dowodu osobistego lub paszportu, wymaganych szczepień, wizy, a także zdjęcia niezbędnego do wyrobienia wizy w kraju docelowym, pieniędzy na przewidziane w ofercie opłaty. Organizator zobowiązany jest do poinformowania uczestnika z odpowiednim wyprzedzeniem o wszystkich niezbędnych dokumentach i środkach, które Uczestnik powinien mieć ze sobą w trakcie Imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku dokumentów i środków, których Uczestnik nie będzie miał w momencie rozpoczęcia Imprezy. W razie zmiany danych osobowych lub dokumentów po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem Imprezy, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie.

7.10 Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów krajów, przez które podróżuje i do którego podróżuje, w tym przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych. Odpowiedzialność za skutki naruszenia tych przepisów ponosi Uczestnik.

7.11 Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych.

8 Ochrona danych osobowych

8.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma Fotezja Ewa Prus i Piotr Dębek s.c. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 54-152, ul. Kolista 18/5, NIP: 894-304-36-36, Regon: 022051530.

8.2 Dane osobowe są przetwarzane w celu:

– realizacji Imprezy;

– marketingu usług i produktów Organizatora – za zgodą osób, których dane są przetwarzane;

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze.

8.3 Dostęp do danych osobowych mogą mieć:

– pracownicy i współpracownicy Organizatora;

– podmioty uprawnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązującego prawa;

– podmioty realizujące zadania w ramach Imprezy (hotele, przewoźnicy, firmy ubezpieczeniowe itp.).

8.4 Dane są przechowywane do momentu wygaśnięcia prawnego obowiązku ich przechowywania, a w przypadku działań marketingowych – do odwołania zgody na ich przetwarzanie przez Uczestnika, którego dane dotyczą.

8.5 Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych będących w dyspozycji Organizatora zgodnie z przepisami RODO, za wyjątkiem danych wymaganych do realizacji obowiązków prawnych przez Organizatora.

9. Postawienia końcowe

9.1 W kwestiach nieuregulowanych przez ogólne warunki umowy o świadczenie usług turystycznych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązującej Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

9.2 Jeśli umowa na określoną Imprezę reguluje jakieś kwestie inaczej niż niniejsze ogólne warunki umowy o świadczenie usług turystycznych, obowiązują zapisy umowy konkretnej Imprezy.

9.3 Ewentualne spory dotyczące realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

9.4 Niniejsze warunki obowiązują od dnia 3.06.2019.